Giardino a Torino (prima)


Giardino a Torino (dopo)

Giardino a Grinzane Cavour (prima)


Giardino a Grinzane Cavour (dopo)

Giardino a Grinzane Cavour (prima)


Giardino a Grinzane Cavour (dopo)
1 2